YuēShūyàjì 1:13

13 Nǐmen yào zhuī niàn Yēhéhuá de púrén Móxī suǒ fēnfu nǐmen de huà shuō , Yēhéhuá nǐmen de shén shǐ nǐmen de xiǎng píngān , yĕ bìjiāng zhè dì cìgĕi nǐmen .