YuēShūyàjì 1:17

17 Wǒmen cóng qián zaì yīqiè shì shàng zĕnyàng tīng cóng Móxī , xiànzaì yĕ bì zhàoyàng tīng cóng nǐ . wéi yuàn Yēhéhuá nǐde shén yǔ nǐ tóng zaì , xiàng yǔ Móxī tóng zaì yíyàng .