YuēShūyàjì 1:6

6 Nǐ dàng gāngqiáng zhuàng dǎn . yīnwei nǐ bì shǐ zhè bǎixìng chéngshòu nà dì wéi yè , jiù shì wǒ xiàng tāmen lièzǔ qǐshì yīngxǔ cìgĕi tāmende dì .