YuēShūyàjì 1:7

7 Zhǐyào gāngqiáng , dàdà zhuàng dǎn , jǐn shǒu zūnxíng wǒ púrén Móxī suǒ fēnfu nǐde yīqiè lǜfǎ , bùkĕ piānlí zuǒyòu , shǐ nǐ wúlùn wǎng nǎli qù , dōu kĕyǐ shùnlì .