29 Shuí yǒu huòhuàn , shuí yǒu yōuchóu ,shuí yǒu zhēngdòu , shuí yǒu āi tàn , ( huò zuò yuànyán ) shuí wú gù shòushāng , shuí yǎnmù hóng chì .