Kariathiarius

KARIATHIARIUS

ka-ri-ath-i-a'-ri-us (Kariathiarios; Codex Vaticanus reads Kartatheiareios; the King James Version, Kiriathiarim (1 Esdras 5:19))=Kiriath-jearim in Nehemiah 7:29.


Copyright Statement
These files are public domain.

Bibliography Information
Orr, James, M.A., D.D. General Editor. "Entry for 'KARIATHIARIUS'". "International Standard Bible Encyclopedia". 1915.