4 The sons of Javan: Elishah, 1Tarshish, 2Kittim, and Dodanim.