18 Naomi adunque, veggendo ch’ella era ferma d’andar seco, restò di parlargliene