1 Chronicles 2:43

43 Hebron had four sons: Korah, Tappuah, Rekem, and Shema.