29 He warns you not to let Hezekiah deceive you. Hezekiah can't save you.