31 Clan of Harim: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon, Benjamin, Malluch, and Shemariah