1 Chronicles 1:14

14 also the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,