1 Chronicles 1:32

32 Keturah, Abraham's concubine, gave birth to the following sons: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan's sons were Sheba and Dedan.