5 Eluzai, Jerimoth, Bealiah, Shemariah, and Shephatiah from Haruph,