43 Hebron's sons were Korah, Tappuah, Rekem, and Shema.