22 Shecaniah's son was Shemaiah. Shemaiah's six sons were Hattush, Igal, Bariah, Neariah, and Shaphat.