1 Chronicles 7:10

10 Jediael's son was Bilhan. Bilhan's sons were Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar.