1 Chronicles 8:26

26 Jeroham's sons were Shamsherai, Shehariah, Athaliah,