26 Jeroham's sons were Shamsherai, Shehariah, Athaliah,