31 From the descendants of Harim: Eliezer, Isshiah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,