Jeremiah 48:23

23 Kiriathaim, Beth Gamul, Beth Meon,