Joshua 12:12

12 the king of Eglon, the king of Gezer,