Joshua 15:36

36 Shaaraim, Adithaim, Gederah, and Gederothaim.