Luke 7:40

40 Jesus spoke up, "Simon, I have something to say to you." Simon replied, "Teacher, you're free to speak."