7 The sons of Yavan: Elishah, and Tarshisha, Kittim, and Rodanim.