37 Hetzro the Karmelite, Na`arai the son of Ezbai,