24 The sons of Elyo`enai: Hodavyah, and Elyashiv, and Pelayah, and `Akkuv, and Yochanan, and Delayah, and `Anani, seven.