34 Elifelet the son of Achasbai, the son of the Ma`akhatite, Eli`am the son of Achitofel the Giloni,