9 Then Moshe, Aharon, Nadav, Avihu, and seventy of the Zakenim of Yisra'el went up.