22 Of the sons of Pashchur: Elyo`enai, Ma`aseyah, Yishma'el, Netan'el, Yozavad, and El`asah.