43 Of the sons of Nevo: Ye`i'el, Mattityah, Zavad, Zevina, Yaddai, and Yo'el, Benayah.