4 The sons of Yavan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim.