7 The sons of Kush: Seva, Havilah, Savtah, Ra`mah, and Savtekha. The sons of Ra`mah: Sheva and Dedan.