2 She bore him Zimran, Yokshan, Medan, Midyan, Yishbak, and Shuach.