6 of Hetzron, the family of the Hetzroni; of Karmi, the family of the Karmi.