11 And Mizraim begat Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,