9 And the sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah: Sheba and Dedan.