1 Kings 4:14

14 Ahinadab, the son of Iddo, in Mahanaim;