28 Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday?