Deuteronomy 2:18

18 Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day: