9 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteca. And the sons of Raamah: Sheba and Dedan.