6 So David sent to Joab, "Send Uriah the Hittite to me." So Joab sent Uriah to David.