8 So going through Mysia, they went down to Troas.