9 Il eut de Hodesch, sa femme: Jobab, Tsibja, Méscha, Malcam,