4 Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas?