Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Luke 6:15

15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,

Read Luke 6:15 Using Other Translations

Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot,
Matthew, Thomas, James (son of Alphaeus), Simon (who was called the zealot),