20 Joktan aber zeugte Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,