28 Ora the son of Ekkis the Thecoite, Abiezer the Anathothite,