39 Sele the son of Ammoni, Nachor the Berothite, armour-bearer to the son of Saruia,