17 to Abia, Zechri; to Miamin, Maadai; to Pheleti, ;