13 To Zara the family of the Zaraites; to Saul the family of the Saulites.